Skip to content

2258704 电源 AC-DC 单 (H-Pwr)

$100.00
SKU 2258704 JWS50-5/A
  • 部件号:2258704
  • 描述:AC-DC 单电源
  • 制造商:GE
  • 模态:PET/CT
  • JWS 50-5A

致电 Sigmed Imaging: (321) 266-3650 有关此 GE CT 扫描仪零件的更多信息,我们将在您购买二手 CT 零件、PET 零件、CT 扫描仪系统和适用于所有 GE CT 和 GE PET 扫描仪的 PET 扫描仪系统和服务