Skip to content

2331933 用于 GE CT 扫描仪的幻影支架

Sold out
¥1,469.85
SKU 2331933
  • 部件号:2331933
  • 描述:幻影支架
  • 制造商:GE
  • 模态:CT

致电 Sigmed Imaging: (321) 266-3650 有关此 GE CT 扫描仪零件的更多信息,我们将在您购买二手 CT 零件、PET 零件、CT 扫描仪系统和适用于所有 GE CT 和 GE PET 扫描仪的 PET 扫描仪系统和服务