Skip to content

2365772 用于 GE PET/CT 的运动控制器组件

Original price $1,200.00
Current price $1,050.00
SKU 2365772
  • 部件号:2365772
  • 说明:运动控制器组件
  • 制造商:GE
  • 模态:PET/CT
  • 模型:Discovery ST

致电 Sigmed Imaging: (321) 266-3650 有关此 GE CT 扫描仪零件的更多信息,我们将在您购买二手 CT 零件、PET 零件、CT 扫描仪系统和适用于所有 GE CT 和 GE PET 扫描仪的 PET 扫描仪系统和服务